نصایح وپندهای مرحوم بهمن بیگی به فرزندان خود: دلم نمیخواد آدم های مهمی شوید، آدم های خوبی شوید…+عکس

فصلی نو،نصایح وپندهای مرحوم بهمن بیگی به فرزندان خود: دلم نمیخواد آدم های مهمی شوید، آدم های خوبی شوید…+عکس مرحوم بهمن بیگی تلاش زیادی را برای عشایر کصور خصوصا جنوب کرد و افراد بزرگی را تربیت و تحویل جامعه داد، از این روی حق زیادی بر گردن استان مادارد. او همان کسی بود که بعداز […]

فصلی نو،نصایح وپندهای مرحوم بهمن بیگی به فرزندان خود: دلم نمیخواد آدم های مهمی شوید، آدم های خوبی شوید…+عکس

مرحوم بهمن بیگی تلاش زیادی را برای عشایر کصور خصوصا جنوب کرد و افراد بزرگی را تربیت و تحویل جامعه داد، از این روی حق زیادی بر گردن استان مادارد. او همان کسی بود که بعداز وفاتش هنوز قلم و قدمش همچو برنوی صدا میدهد.یادش تا ابدگرامی باد